வெள்ளிவிழா மலருக்கு கவிதைகள் கோரல்


கிண்ணியா கலை இலக்கிய மன்றத்தின் வெள்ளி விழாவை முன்னிட்டு 50 கவிஞர்களின் கவிதைகளை உள்ளடக்கிய கவிதை தொகுதி வெளிடப்படவுள்ளது

Read more: வெள்ளிவிழா மலருக்கு கவிதைகள் கோரல்