இன்பத்தின்
நிலையென நீடித்துப்போனது
நேற்றைய மழையின் வரவு
கோடை கக்கிய வெப்பத்தின் எரிச்சலில்
இறுக்கமும் புழுக்கமுமாய் மாறியிருந்தது என் வீடு
அநேக நேரம் விடாப்பிடியான தாகத்துடன்
இருப்பிடத்தை கிழித்தெறிந்து வெளியேறியது
அடைவிட்ட கோழிகளும்
அண்டவந்த சிறுபூச்சிகளும்