பங்கு கொள்ளும் பாடசாலை அணிகள்
 
ஸ்ரீ கோணேஸ்வரா இந்துக்கல்லூரி பச்சை
உவர்மலை விவேகாநந்தா கல்லூரி
நிலாவெளி கைலேஸ்வரா கல்லூரி
கலைமகள் வித்தியாலயம்
புனித சூசையப்பர் கல்லூரி
விபுலாநந்தா கல்லூரி
சல்லி அம்பாள் வித்தியாலயம்
ஸ்ரீ கோணேஸ்வரா இந்துக் கல்லூரி மஞ்சல்
 
இரண்டு குழுக்கள்  12 லீக் போட்டி
 இரண்டு குழுவிலும் முதல் இரு இடங்கள் பெறும் அணிகள் இறுதிச் சுற்றில் விலகல் முறையில் பங்கு கொள்ளும்